ROK

Szczególna rola Rodziców w naszym projekcie przejawia się w obecności w szkole Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów).

Jest to małżeństwo lub dwa, wybierane przez Zarząd Fundacji i Dyrekcję
szkoły w każdej grupie, które:
– zna dobrze model wychowawczy szkoły i zasady jego działania,
– ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania
swoich dzieci,
– czuje się współgospodarzem szkoły.

Celami pracy ROK-ów są:
– ułatwianie wzajemnego kontaktu rodziców między sobą,
– zachęcanie do współpracy z placówką, aby rodzice czuli się integralną
jej częścią,
– podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi
wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole,
– dawanie pewności i budzenie zapału – przyjmowanie trudnych wyzwań jako
szansy do wzrastania.

ROK-owie dzielą się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci oraz
współpracy ze szkołą.
Ich zadaniem jest ułatwianie wzajemnego kontaktu między rodzinami w
grupie (na przykład przez angażowanie do organizowania spotkań towarzyskich). Rodziny poznają się, by nawzajem doceniać się, dostrzegać wartość, którą każda z nich wnosi wraz z różnorodnością swoich doświadczeń. Zadaniem ROK-ów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych aspektów działania placówki, czy  innych rodzin, ani też rozwiązywanie ich problemów. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się
bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w szkole.